Surat Thani Smart City
ย้อนกลับ
คำอธิบาย
          วันนี้ (12 ก.พ. 2563 ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) โดยกองนโยบายและแผน จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ “โครงการสุราษฎร์ธานีเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน (Smart City)” ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดย ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี และทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ฯ ร่วมกับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดย นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรี ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

          ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มรส. กล่าวว่า จากที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ได้น้อมนำพระราโชบาย ด้านการศึกษาตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี ( พ.ศ. 2560 – 2578 ) ภายใต้โครงการสุราษฎร์ธานีเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน เพื่อศึกษาและพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ครอบคลุมในทุกมิติและขั้นตอนของการบริหารจัดการตามกรอบแนวคิดเมืองอัจฉริยะ ( Smart City ) โดยมีหน้าที่หลักคือ 1. กำหนดจุดมุ่งหมาย นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินงานและแผนปฏิบัติการของโครงการณ์หรือกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาสุราษฎร์ธานีเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน 2. นำเสนอ ผลักดัน และขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมต่างๆรวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพสอดรับกับการพัฒนาสุราษฎร์ธานีเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน 3. กำกับ ติดตาม และประเมินผลโครงการและกิจกรรมต่างๆในการพัฒนาสุราษฎร์ธานีเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน

          นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศบาลสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า การทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ( Smart City ) สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 และประสานความสัมพันธ์ที่ดีต่อไปในอนาคตอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการร่วมมือเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดกิจกรรมร่วมกัน ดังนี้ 1. สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ ( Smart Environment ) 2. การปกครองอัจฉริยะ ( Smart Governance ) 3. การใช้ชีวิตอัจฉริยะ ( Smart Living ) 4. การสัญจรอัจฉริยะ ( Smart Mobiity ) และ5. พลเมืองอัจฉริยะ ( Smart people )

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว
สมยศ นุ่นจำนงค์ ภาพ
งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
รูปภาพประกอบ