Surat Thani Smart City
ย้อนกลับ
คำอธิบาย
          มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์(มรส.) จัดประชุมโครงการวิจัยเรื่อง การสร้างกลไกเชิงพื้นที่แบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาย่านเมืองเก่าเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อยกระดับคุณภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมสู่เมืองอัจฉริยะ โดยได้จับมือภาคีเครือข่ายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อพัฒนากลไกสร้างสรรค์และขับเคลื่อนเชิงพื้นที่สำหรับย่านเมืองเก่า โดยวิเคราะห์ปัญหาและศักยภาพจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอแนวทางการยกระดับคุณภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมสำหรับย่นเมืองเก่าเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีสู่เมืองอัจฉริยะผ่านการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

          เมืองอัจฉริยะ ซึ่งจะเป็นเมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง ลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรของเมืองและประชากรเป้าหมาย โดยเน้นการออกแบบที่ดี และการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัย ให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขอย่างยั่งยืน

จากที่รัฐบาลให้ดำเนินการยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ในด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะหรือเมืองศูนย์กลางที่นำอยู่อย่างเร่งด่วน ภายใต้การดำเนินโครงการวิจัยชุดนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติและหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ได้มีการวางแผนและจัดกิจกรรมเพื่อดำเนินงานวิจัยภายใต้โครงการย่อย จำนวน 4 โครงการ ดังนี้
          1. การสร้างกลไกเชิงพื้นที่แบบมีส่วนร่วมเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาย่านเมืองเก่ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีสู่เมืองอัจฉริยะ
          2. การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนในย่านเมืองเก่าเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
          3. การพัฒนากลไกสำหรับการจัดการสิ่งแวดล้อมย่านเมืองเก่าเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีสู่เมืองอัจฉริยะ
          4. การพัฒนาระบบให้บริการและแนะนำข้อมูลเพื่อการท่องเที่ยวอัจฉริยะในย่นเมืองเก่าเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

สมยศ นุ่นจำนงค์ ภาพ
เทพพิทักษ์ ยศหมึก นักประชาสัมพันธ์ ข่าว
อดิสรณ์ เนาวโคอักษร รายงาน

#งานสื่อสารองค์กร_มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
รูปภาพประกอบ