Surat Thani Smart City
ย้อนกลับ
คำอธิบาย
          เมื่อวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 ดร.นรา พงษ์พานิช หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย เรื่อง “การสร้างกลไกเชิงพื้นที่แบบมีส่วนร่วมเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาย่านเมืองเก่าในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีสู่เมืองอัจฉริยะ” นำทีมนักวิจัยและวิทยากรพิเศษ ผศ.ปริญญา ชูแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดประชุมภายใต้กิจกรรมการระดมสมองภาคีเครือข่ายงานวิจัยในพื้นที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อขับเคลื่อนกลไกเชิงพื้นที่แบบมีส่วนร่วมในการหาแนวทางการออกแบบและจัดทำผังและแผนแม่บท (ฉบับร่าง) การอนุรักษ์และพัฒนาย่านเมืองเก่าในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ผ่านการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ณ ชุมชนวัดไทรและพื้นที่ในเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รูปภาพประกอบ