Surat Thani Smart City
ย้อนกลับ
คำอธิบาย
          เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ‎2564 ที่ผ่านมา ดร.นรา พงษ์พานิช ได้ร่วมขับเคลื่อนกลไกเชิงพื้นที่ผ่านกลุ่ม นักเรียนจาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี และศิลปินท้องถิ่นในชุมชนตลาดล่าง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในย่านเมืองเก่าฯ

          โดยกิจกรรม Graffiti หรือภาพวาดบนผนังอาคารที่ชุมชนตลาดบ้านล่าง ณ ย่านเมืองเก่าเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำเสนอการวาดภาพทหารญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกทั่วทั้งภาคใต้ของประเทศไทย ในวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484 โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ขึ้นที่ชุมชนตลาดบ้านล่าง ซึ่งตั้งอยู่ปากแม่น้ำตาปี และได้เดินทัพผ่านบริเวณจุดที่วาดภาพนี้ เป็นผลงานวาดภาพตามกำแพงผนังอาคารต่างๆ ตลอดแนวถนนสายเก่าริมแม่น้ำตาปี เพื่อสร้างให้เป็นถนนศิลปะ Street Art จากความร่วมมือของนักศึกษาปี 3 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และนายพงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ (ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี) อาจารย์ชนัญญา สุวรรณวงศ์ (ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก) อาจารย์ที่ปรึกษาในรายวิชาโครงการ คือ ครูกรรณิการ์ สัมพันธ์ ครูศิริประเสริฐศักดิ์ ครูวัชรินทร์ สังข์งาม ครูฤทธิกร แสงศรีจันทร์ และนักศึกษา ปวส. 2 ได้แก่ นายชาญวิทย์ วุฒิจันทร์ นายนภสินธิ์ สำเภาเงิน นายอภิลักษณ์ พลอยมุกดา นายษุวาดีย์ หลังขาว นายเฉลิมวงศ์ วิชัยดิษฐ์ นายชนกันต์ ลาภไพวงศ์ นางสาวอมรรัตน์ เอียดสุวรรณ์ นายสหชาติ ทองวัน นายพศวัต พวงแก้ว นางสาวนฤมล แก้วคำ นางสาววนัชพร แก้ววิลา นางสาวธัญญานุช งามเทาว์ นางสาวสุชาวดี หนูดาษ นายจิรภัทร เบียดชัยภูมิ นางสาวกานต์พิชชา กองสวัสดิ์ และนักศึกษาแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ นางสาวนันธ์ชนัน จิตจำ ในการสร้างอัตลักษณ์ใหม่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ เรื่องเล่ายุคสมัยโบราณย้อนยุคครั้งสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ในสงครามมหาเอเชียบูรพา
รูปภาพประกอบ